Historia

En av dem vi skall tacka för att Annies Gård finns i sin nuvarande form är Åke Nilsson, Åkes Grönsaker.

Det är i mångt och mycket Åkes idé och vision om vad man skulle kunna använda den gamla hallandslängan med tillhörande uthus och omgivande marker till, som i dag förverkligats.


Om Åke var visionären, så finns det samtidigt anledning att tacka många andra som på ett eller annat sätt genom sin högst påtagliga gärning och aldrig sinande engagemang förverkligat Åkes vision, byggde upp och såg till att Annies Gård blev vad den är i dag. Utan deras entusiasm och insatser hade Annies Gård riskerat att aldrig lämna idéstadiet.


Vi skriver 1990. Annie Kristiansson hade vid sin bortgång testamenterat sin gård Haverdal 3:2 till Lutherhjälpen. Lutherhjälpen hade emellertid inte något egentligt intresse av att äga fast egendom utan ville sälja gården.


På andra sidan Kustvägen bedriver Haverdals IF och inte minst föreningens Ungdomssektion, en omfattande verksamhet. Idrottsplatsen Wegeli är ständigt fylld av ungdomar som tränar och tävlar. Trycket på anläggningen är hårt och slitaget på de två fotbollsplanerna stort.

Föreningen är i behov av ytterligare gräsytor för att kunna utveckla sin verksamhet. Samtidigt utgör fotbollsplanerna den enda kvarvarande exploateringsbara marken i Haverdals centrum.

Vid en fortsatt tillväxt kan man inte utesluta att kommunen, som äger marken, kan komma att behöva den för andra ändamål än för fotbollssparkeri.


Det är i detta läge Åke Nilsson får sin idé: Kontakta Halmstad kommun och begära att kommunen går in förvärvar Annies Gård, den s k Berggrenska fastigheten, genom att utnyttja sin rätt till förköp, föreslår han.


Så sker också. I motiveringen till varför kommunen bör köpa fastigheten framförs, utöver Haverdal IFs framtida behov, även de möjligheter som finns att låta gården utgöra ett naturligt centrum för ortens föreningsliv, som i allt väsäntligt saknar egna samlingslokaler. Med sina omgivande strövområden kan gården också bli en tillgång för det rörliga friluftslivet i kommunen.


Efter att den första skrivelsen avsänts bjuds olika företrädare för Halmstad kommun in till en informationsträff, där, utöver information om vad Annies Gård är tänkt att användas till, även innehåller en rundvandring på och besiktning av fastigheten.

Den 22 mars 1991 beslutar Kommunfullmäktige i Halmstad att utnyttja sin förköpsrätt och förvärva fastigheten. Efter överklagande fastställer regeringen beslutet den 10 september 1992.


Annies Gård är ett faktum och den 16 februari 1993 träffas företrädare för ett antal föreningar och intressenter för första gången för att bilda Föreningen Annies Gård.


Det formella beslutet tas den 4 april samma år, då Föreningen Annies Gård bildas "med syfte att för Halmstad kommuns räkning förvalta fastigheten Haverdal 3:2 samt upplåta fastigheten åt föreningar i Haverdal med omnejd för nyttjande i respektive föreningsverksamhet".


Mats Holmqvist